Modele teorike komunikimi

Komunikimi është ecuria që Lejon gjallesat të shkëmbejnë | informacion]] nëpërmjet DISA mënyrave dhe niveleve. Komunikimi kërkon që të gjitha palët të kuptojnë një gjuhë të përbashkët që Mund të shkëmbehet. paraqet procesin e kalimit të informatave nga burimi përmes rrugëve të mesme Deri te pranuesi, si dhe kalimin e reagimit të pranuesit përmes rrugëve të mesme Deri te burimi. Komunikimi si i Tillé në procesin e Vet përfshin dy ose më shumë Persona. Autorët e këtij Iibri kanë zgjedhur një rrugë Origjinale për të paraqitur dhe trajtuar komunikimin në Organizata. ATA përqendrohen në tri qasje teorike të mëdha për të rrokur kuptimin e organizatave: até tradicionale, interpretuese dhe kritike. Ngase këto qasje ndryshojnë në mënyrën si e studiojnë komunikimin dhe në pohimet që bëjnë Rreth natyrës së organizatave, KY Líber është në gjendje të ofrojë pamje të ndryshme të komunikimit në Organizata. Këto tri qasje përdoren për të shqyrtuar funksionet dhe strukturën e komunikimit; kulturën organizative; teknologjinë e informacionit; kontrollin kulturor, diversitetin dhe ndryshimin; format e Reja të organizimit si heterarkitë dhe organizatat rrjeta; marrëdhëniet e grupit, marrëdhëniet e liderit me stafin; pushtetin; konfliktin dhe komunikimin stratjik; Si Edhe prirjet APO parashikimet për organizatat në mijëvjeçarin e RI. Studimi i komunikimit organizativ NUK ka për qëllim të thellohet në çdo Aspekt të organizimit humain. NUK është studim i teknologjisë për të përftuar një Produkt ose shërbim, APO i metodave për të prodhuar dhe marketuar gjëra të Tilla.

NUK është studim i kontrollit të Kostos dhe i financimit, ose ligjeve dhe i rregullimit të bizneseve e të praktikave të punësimit. Komunikimi organizativ Merret, para së gjithash, me përmbajtjen, me strukturën dhe me procesin e bashkëveprimit njerëzor në aktivitetet e përditshme përmes gjuhës dhe simboleve të Tjera. nga Michael J. Papa/Tom D. Daniels/Barry K. Spiker UE0064 të mbështetur në kërkime teorike në fushën e komunikimit organizativ, autorët bëjnë përshkrimin dhe vlerësimin e komunikimit në Organizata, Duke u përqendruar në tri qasje Kryesore: tradicionale, interpretuese dhe kritike. Libri i ndihmon studentët dhe pédagogie ëT të pasurojnë njohjen për organizatat, të zhvillojnë cilësitë e Tyre komunikuese dhe të aftësohen drejt një Karriere si PROFESIONIST i komunikimit në një organizatë ose si Akademik në këtë Fushë. Mbështetet në lëvizje dhe raporte hapësinore. Ai quhet ndryshe Edhe komunikimi prelinguistik.

Sipas ligjit me komunikim nënkuptohet çdo shkëmbim ose bartje informacioni ndërmjet numrave të caktuar të palëve me anë të mjeteve të shërbimeve publike elektronike në dispozicion. Kjo NUK përfshin ndonjë informatë të bartur si pjesë e një Shërbimi transmetues për publikun nëpërmjet rrjetit të komunikimit Elektronik, përveç nëse informacioni ka të bëjë me palën, si klient, abonent, regjistrues të identifikueshëm ose shfrytëzuesin ( përdoruesin) që Merr informacionin. Karakteristike e njeriut i Cili bazohet në aftësinë për të prodhuar fonema dhe në aftësinë për të ndërtuar bashkësi zërash të AFTA për mbartjen e një domethënieje. Në procesin e komunikimit përmes gjuhës së folur, është jashtëzakonisht i rëndësishëm procesi i të dëgjuarit. Të dëgjuarit ka të bëjë me përqëndrimin e vëmendjes ndaj mesazheve, informacioneve që përcillen, përkatësisht dergohën nga dikush tjetër. Është mjaftë e rëndësishme Edhe marrja e shënimeve të shkurtra derisa dikush përcjell mesazhet Deri te dëgjuesi-marrësi i mesazheve.

Comments : 0
About the Author